หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
     
 
 

 


 
ว่าที่ร้อยโทณฐพงศ์ พรพฤฒิพันธุ์
นายก อบต.บ้านโคก
 


 
นายบุญรอด บุ้งจันทร์
รองนายก อบต.บ้านโคก


 
นายประถม เรืองศรี
รองนายก อบต.บ้านโคก
 


 
นายสกล จูสอน
เลขานุการนายก อบต.บ้านโคก