หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก
ว่าที่ร้อยโทณฐพงศ์ พรพฤฒิพันธุ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก
ว่าที่ร้อยโทณฐพงศ์ พรพฤฒิพันธุ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก
วิสัยทัศน์
“พัฒนาสังคมพร้อมโครงสร้าง วางรากฐานเศรษฐกิจ
สร้างมาตรฐานชีวิต บ่มจิตความพอเพียง
เที่ยงตรงต่อประชา ยึดหลักธรรมมาภิบาลบริหารบ้านเมือง”
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลบ้านโคก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
 


 
 
   
   
   
 
 
 


 
 
 
 
พช0023.4/ว58 การแต่งตั้งคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 21 ม.ค. 2563 ]     
พช 0023.3/ว 60 โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข-แมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า [ 21 ม.ค. 2563 ]     
พช 0023.3/ว 62 กรอบความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาจาก อปท. [ 21 ม.ค. 2563 ]     
พช 0023.3/ว 63 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษา ตามแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563 - 2565 จังหวัดเพชรบูรณ์ [ 21 ม.ค. 2563 ]     
พช 0023.5/ว 64 แจ้งการโอนจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวด 1/2563 [ 21 ม.ค. 2563 ]     
พช 0023.3/ว 53 การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษษพระราชทานฯ ปี 2563 ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ม.ท.ศ. [ 20 ม.ค. 2563 ]     
พช 0023.3/ว 52 การรายงานเเบบติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 20 ม.ค. 2563 ]     
พช0023.3/ว51 แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่นกรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง [ 20 ม.ค. 2563 ]     
พช 0023.3/ว50 โครงการอบรมการจัดทำเเละการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 20 ม.ค. 2563 ]     
พช 0023.3/ว 380 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำเเละการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 20 ม.ค. 2563 ]     
พช 0023.3/ว 379 กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 20 ม.ค. 2563 ]     
พช 0023.5/ว 54 การนำส่งเงินรายได้ อปท. ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 20 ม.ค. 2563 ]     
พช 0023.5/ว 384 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 20 ม.ค. 2563 ]     
พช 0023.35/ว 383 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุของอปท. และสถานศึกษาในสังกัดอปท. ประจำปี 2563 รุ่นที่ 16 - 20  [ 21 ม.ค. 2563 ]     
พช 0023.3/ว 389 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 20 ม.ค. 2563 ]     
พช 0023.3/ว การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณะสุข ว่าด้วยการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ได้จดทะเบียน พ.ศ. 2562 [ 17 ม.ค. 2563 ]     
พช 0023.3/ว 357 แนวทางการดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ อุทกภัย [ 17 ม.ค. 2563 ]     
พช0023.1/ว488 - พช0023.1/ว338 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2563 [ 17 ม.ค. 2563 ]     
พช 0023.2/ว 302 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ ไตรมาสที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2563 [ 16 ม.ค. 2563 ]   
พช0023.3/ว 307 แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงปบระมาณ พ.ศ. 2564 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง [ 16 ม.ค. 2563 ]   
 
โครงการอบรมเชิงปฏฺบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว85 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [ 21 ม.ค. 2563 ]
แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว196  [ 21 ม.ค. 2563 ]
พระราชกฤษฎีกาที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว194 [QR Code]  [ 21 ม.ค. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว185  [ 21 ม.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือตรวจสอบค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว190 [เอกสารแนบ]  [ 21 ม.ค. 2563 ]
ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว189  [ 21 ม.ค. 2563 ]
การประชุมหารือข้อราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2563 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว187  [ 21 ม.ค. 2563 ]
สำรวจรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบแหล่งธรรมชาติอันควรค่าแก่การอนุรักษ์ประเภทถ้ำ ด่วนที่สุด กสว. มท 08203/ว177  [ 21 ม.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563) สน.คท. มท 0808.2/806-880 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2563 ]
การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว178  [ 20 ม.ค. 2563 ]
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน โครงการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2562 กศ. มท 0816.3/ว176  [ 20 ม.ค. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0809.3/ว161  [ 20 ม.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อนงบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/669-744 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาส2 สน.คท. มท 0808.2/665-668 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2563 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว170  [ 20 ม.ค. 2563 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว151 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว164  [ 17 ม.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว163  [ 17 ม.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 ประจำเดือนมกราคม 2563 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว159 [บัญชีรายชื่อเก่า] [บัญชีรายชื่อใหม่] [บัญชีสรุป อปท.]  [ 17 ม.ค. 2563 ]
มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2/2562 กสธ. มท 0819.2/ว140  [ 16 ม.ค. 2563 ]
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค สน.คท. มท 0808.2/ว254  [ 16 ม.ค. 2563 ]
กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/วส142  [ 15 ม.ค. 2563 ]
การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) สน.คท. มท 0808.3/ว119  [ 15 ม.ค. 2563 ]
ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว461  [ 15 ม.ค. 2563 ]
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว กพส. มท 0810.6/ว129  [ 15 ม.ค. 2563 ]
 
 
 
 
 
 
 
อบต.นาเกาะ การยื่นแบบและชำระภาษีป้ายประจำปี 2563 [ 22 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.น้ำก้อ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน [ 22 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่าพล ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟ [ 22 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.วังโป่ง ประกาศ ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือนธันวาคม [ 22 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.วังโป่ง ประกาศ ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน [ 22 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.นาป่า การประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม [ 22 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.นาป่า การประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม [ 22 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.ซับสมอทอด กิจกรรมให้ความรู้ทางทันตสุขภาพ ตรวจสุขภาพช่องปาก พร้อมทั้งเคลือบฟูลออไรด์ [ 22 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.โคกสะอาด ขั้นตอนการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 22 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.ซับสมอทอด โครงการถนนปลอดถังขยะ โดยมอบถังขยะ ขนาด ๔๕ ลิตร ให้แก่ครัวเรือน [ 22 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.โคกสะอาด การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 22 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.โคกสะอาด ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ปี 2563 [ 22 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.โคกสะอาด การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2563 [ 22 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ซับสมอทอด เทศกิจ เทศบาลตำบลซับสมอทอด ออกตรวจสอบเหตุออกตรวจสอบเพื่อติดตามเหตุร้องเรียน [ 22 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ซับสมอทอด กิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล/ขยะอันตราย ตามโครงการชุมชนนำร่องคัดแยกขยะที่ต้นทาง \&q [ 22 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
   
เว็บไซต์ อบต.บ้านโคก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (25 ส.ค. 2562)    อ่าน 1574  ตอบ 2  
 
 
 
 
 
 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก  
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-642-8184
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บ้านโคก พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10