หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
     
 
 

 
     

ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2326
    (เพชรบูรณ์ - ห้วยใหญ่)

ถนน เร่งรัดพัฒนาชนบท (บ้านโคก - บ้านโคกน้อย)

ถนนโยธาธิการ (บ้านโคก - บ้านสะแกงาม)

ถนนโยธาธิการ (บ้านห้วยผักไล - บ้านน้ำเลา)

ถนนเร่งรัดพัฒนาชนบท (บ้านห้วยใหญ่ - บ้านน้ำร้อน)

ถนนโยธาธิการ (หมู่ 8 บ้านหัวนา - ตำบลนาป่า)
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

คลองห้วยใหญ่ ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 , 3 , 6 , 7 , 11 , 12

คลองน้ำเลา ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 , 5 , 13

คลองบง ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 , 10 , 11 , 14

คลองน้ำหลุม ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 , 6 , 7 , 8 , 11 , 12

คลองห้วยน้ำใส ตั้งอยู่ที่หมู่ 3, 7 , 8
 
คลองห้วยอังคาร ตั้งอยู่ที่หมู่ 6, 16 , 12
 
คลองน้ำชุ ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 , 3 , 6 , 7 , 11 , 12
 
คลองห้วยทราย ตั้งอยู่ที่หมู่ 9 , 15
 
คลองน้ำเดื่อ ตั้งอยู่ที่หมู่ 9 , 15
 
คลองกุดแยะ ตั้งอยู่ที่หมู่ 10 , 11
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
อ่างเก็บน้ำห้วยผักไล จำนวน 1 แห่ง
 
อ่างเก็บน้ำหนองยายเทียม จำนวน 1 แห่ง
 
อ่างเก็บน้ำกงกะยาง จำนวน 1 แห่ง
 
สระเก็บน้ำวัดเทพกัลยานิมิต จำนวน 1 แห่ง
 
สระน้ำ จำนวน 129 แห่ง
 
เหมือง / ฝาย จำนวน 15 แห่ง
 
บ่อบาดาล จำนวน 155 แห่ง
 
บ่อน้ำตื้น จำนวน 6 แห่ง
 
ประปา จำนวน 5 แห่ง