หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
     
 
 

 
 
ลักษณะการตั้งบ้านเรือนอยู่กันเป็นกลุ่มเครือญาติ และอาศัยการคมนาคมทางถนนเป็นหลัก โดยมีพื้นที่การเกษตร อยู่รอบนอก การนับถือศาสนาส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ นอกจากนี้ชาวบ้านตำบลบ้านโคกยังอยู่แบบพึ่งพาอาศัย ซึ่งกันและกัน
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง

มีสถานพยาบาลเอกชน จำนวน 3 แห่ง

มีร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 2 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 

ประเพณีวันสงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน

ประเพณีฟันตรุษ ประมาณเดือน เมษายน
(ก่อนเทศกาลสงกรานต์)

ประเพณีทำบุญกลางบ้าน ประมาณเดือน พฤษภาคม

ประเพณีวันเข้าพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม

ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน พฤศจิกายน
 

มีสถานีตำรวจภูธรบ้านโคก จำนวน 1 แห่ง

ตู้ยาม (หมู่ 5 บ้านน้ำเลา) จำนวน 1 แห่ง

หน่วยให้บริการประชาชน จำนวน 1 แห่ง

มีสมาชิก อปพร. จำนวน 76 คน

รถตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน

รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน
    (ความจุ 6,000 ลิตร)
 
     
มีสถาบันหรือองค์กรทางศาสนา จำนวน 10 แห่ง คือ

วัดโนนสว่างอารมณ์ ตั้งอยู่พื้นที่หมู่ที่ 1

วัดโพธิ์กลาง ตั้งอยู่พื้นที่หมู่ที่ 2

วัดป่าบ้านโคก ตั้งอยู่พื้นที่หมู่ที่ 2

วัดชัยพฤกษ์ ตั้งอยู่พื้นที่หมู่ที่ 3

วัดเทพกัลยานิมิต ตั้งอยู่พื้นที่หมู่ที่ 4

วัดน้ำเลา ตั้งอยู่พื้นที่หมู่ที่ 5

วัดโคกน้อย ตั้งอยู่พื้นที่หมู่ที่ 9

วัดโนนจั่น ตั้งอยู่พื้นที่หมู่ที่ 10

วัดหนองป่าพง ตั้งอยู่พื้นที่หมู่ที่ 14

วัดน้ำอ้อม ตั้งอยู่พื้นที่หมู่ที่ 16
 
   
โรงเรียนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก มี 5 โรงเรียน

โรงเรียนเนินพิทยาคม ( โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา )

โรงเรียนบ้านห้วยผักไล ( โรงเรียนประถมศึกษา )

โรงเรียนบ้านโคก ( โรงเรียนประถมศึกษา )

โรงเรียนบ้านกงกะยาง ( โรงเรียนประถมศึกษา )

โรงเรียนบ้านน้ำเลา ( โรงเรียนประถมศึกษา )
การศึกษาอื่น ๆ เช่น

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลบ้านโคก จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก จำนวน 1 แห่ง