หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
     
 
 

 


 
นายกระแส มีกำลัง
ปลัด อบต.บ้านโคก


 
นายภัคพงษ์ ปลาเงิน
รองปลัด อบต.บ้านโคก
 
 


 
นางนุชจารี คำเวช
หัวหน้าสำนักปลัด


นางวารุณี พูนอยู่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางวัลย์ลดา มีสัตย์
นักจัดการงานทั่วไป


นางสาวมณฑาทิพย์ อรชุน
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวจุฑามาศ รุ่งมี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางกนกวรรณ ภู่พิมล
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นางกนกวรรณ เลียบทวี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ