หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
     
 
 

 
 
 
 
 

แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนน สะพาน ระบบระบายน้ำ

แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค และการเกษตร

แนวทางการพัฒนาด้านการปรับปรุงและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและพัฒนาระบบไฟฟ้า แสงสว่าง

แนวทางการพัฒนาด้านการปรับปรุงระบบประปา ที่ได้มาตรฐาน
 
 
 
 
 

แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา

แนวทางการพัฒนาด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมกีฬา ส่งเสริมสุขภาพ

แนวทางการพัฒนาด้านกีฬาและพลานามัย

แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล

แนวทางการพัฒนาด้านการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เด็ก เยาวชน
 
 
 
 
 

แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาผลผลิต เพิ่มคุณภาพผลิตผลทางการเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร

แนวทางการพัฒนาด้านการตลาดเพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 
 
 
 
 

แนวทางการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาด้านการสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 

แนวทางการพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองและการบริหาร

แนวทางการพัฒนาด้านการให้บริการประชาชนและการปฏิบัติงานของบุคลากร

แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์