ท่านต้องการให้ อบต.บ้านโคก พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านคมนาคม ( 1 )
10.00%
ด้านสาธารณูปโภค ( 4 )
40.00%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 1 )
10.00%
ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ( 4 )
40.00%